Skip to content

Algemene voorwaarden

Versie: november 2021

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden CleverIQ Trainingen.

 2. “CleverIQ”: De organisatie CleverIQ Trainingen, statutair gevestigd te 7546NC te Enschede, aan de Bergvennenhoek 92 , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73435236.

 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van CleverIQ Trainingen wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 4. Opleidingen/trainingen: Alle door CleverIQ aangeboden Diensten op het gebied van trainingen waaronder – maar niet beperkt tot – externe en incompany trainingen, congressen, cursussen, seminars en webinars in de ruimste zin des woords.

Artikel 2. Algemeen

 1. Gegeven voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CleverIQ en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CleverIQ Trainingen, voor de uitvoering waarvan door CleverIQ derden dienen te worden betrokken.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. In het geval deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen CleverIQ en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

 4. CleverIQ is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Klant. De gewijzigde versie van de Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CleverIQ en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 6. Indien CleverIQ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CleverIQ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Gegeven voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CleverIQ en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CleverIQ, voor de uitvoering waarvan door CleverIQ derden dienen te worden betrokken.

 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) een offerte van CleverIQ gevolgd door een opdrachtbevestiging van de Klant, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen.

 3. Offertes en aanbiedingen van CleverIQ zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot maximaal dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van CleverIQ door de klant wordt aanvaard, heeft CleverIQ het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.

 4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 3.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door CleverIQ en de Klant worden overeengekomen. CleverIQ is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten. Indien naar mening van CleverIQ sprake is van een substantiële wijziging, zal zij de klant over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van CleverIQ daartoe aanleiding geeft, zal CleverIQ met de klant in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

 5. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt CleverIQ zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.

 6. CleverIQ behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door CleverIQ aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.

 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). CleverIQ heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van de Klant te verlangen.

 3. Alle betalingen door de Klant aan CleverIQ worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Klant.

 4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de Klant naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door CleverIQ.

 6. CleverIQ mag de prijzen voor Diensten en/of Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

 7. In het geval CleverIQ een prijsverhoging doorvoert binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst, en de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval de Klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 8. CleverIQ behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

Artikel 5. Uitvoering Diensten

 1. CleverIQ voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van CleverIQ die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

 3. In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is CleverIQ steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

 4. In het geval CleverIQ de Dienst in fasen verleent, is CleverIQ gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Klachten

 1. Aanmerkingen of klachten over Diensten en/of Producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of Producten schriftelijk aan CleverIQ kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens CleverIQ ter zake gebreken in de Diensten en/of Producten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. CleverIQ is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

 2. CleverIQ is slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van CleverIQ in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

 3. Voor zover CleverIQ, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen CleverIQ verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van CleverIQ in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van CleverIQ beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

 4. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van CleverIQ voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CleverIQ zelf.

 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan CleverIQ een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Artikel 8. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door CleverIQ aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan CleverIQ de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.

 2. De door CleverIQ aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met CleverIQ Trainingen.

 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 9. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste dag training door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 0850-604949 of per e-mail: info@cleveriq.nl

 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste dag training kan kosteloos geschieden.

 3. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste dag training is de Klant verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.

 4. Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste dag training is de Klant verplicht 75% van het cursusgeld te vergoeden.

 5. Bij annulering korter dan een of twee weken voor de eerste dag training is de Klant verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

 6. Bij annulering door overmacht is artikel 10 van toepassing.

 7. In alle gevallen kan – na toestemming van CleverIQ – een vervanger worden gestuurd.

 8. In geval van een (ter beoordeling van CleverIQ) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt CleverIQ zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.

 9. Zowel CleverIQ als de Klant hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

 10. Beide Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere Partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere Partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

 11. De inschrijving van een seminar kan kosteloos worden gedaan tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het seminar. Hierna is het annuleren niet meer mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd. In alle gevallen mag – na overleg met CleverIQ – een vervanger worden gestuurd. Het annuleren of wijzigen kan telefonisch via 0850-604949 of per e-mail: info@cleveriq.nl

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch daartoe niet beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop CleverIQ geen invloed kan worden uitgeoefend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, ziekte aan de zijde van CleverIQ, epidemieën en natuurrampen en overmacht bij derden van wie CleverIQ op enigerlei afhankelijk is bij uitvoering van de verplichting.

 2. Indien CleverIQ zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat CleverIQ alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van CleverIQ niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Klant bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 4. Bij annulering door overmacht aan de zijde van de Klant hanteert CleverIQ artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Bij stillegging, opschorting of verplaatsing van de verplichtingen uit de overeenkomst, voortvloeiend uit overmacht, worden geen kosten in rekening gebracht bij de Klant. Echter dient de verplichtingen uit de overeenkomst binnen 60 dagen na de periode dat de verplichtingen als gevolg van overmacht niet mogelijk was, alsnog te geschieden.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan CleverIQ of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, brochures, ontwerpen, afbeeldingen, projectmateriaal, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.

 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van CleverIQ ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CleverIQ niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

 3. CleverIQ doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

 4. De Klant is aan CleverIQ per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 7.500,- Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van CleverIQ, zal de Klant mogelijk licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien de Klant dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens CleverIQ toe.

Artikel 12. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan CleverIQ verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van CleverIQ. Deze gegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van CleverIQ. De Klant en CleverIQ zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. CleverIQ zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de klant geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CleverIQ partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen CleverIQ en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van CleverIQ.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.