Disclaimer CleverIQ Trainingen

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.cleveriq.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

  • geautomatiseerd te bezoeken;
  • te hacken en botnetwerken te gebruiken;
  • inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat CleverIQ Trainingen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan CleverIQ Trainingen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. CleverIQ Trainingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

CleverIQ Trainingen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

Bij het bezoeken van de website kan CleverIQ Trainingen informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De gegevens en informatie die aan CleverIQ Trainingen zijn verstrekt, zal CleverIQ Trainingen zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. CleverIQ Trainingen zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

CleverIQ Trainingen mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

CleverIQ Trainingen handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. CleverIQ Trainingen zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

CleverIQ Trainingen mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is CleverIQ Trainingen niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak CleverIQ Trainingen gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en CleverIQ Trainingen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CleverIQ Trainingen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

CleverIQ Trainingen behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

CleverIQ Trainingen zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.

De informatie die CleverIQ Trainingen verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

CleverIQ Trainingen heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. CleverIQ Trainingen gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat CleverIQ Trainingen de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.