Privacyverklaring

CleverIQ Trainingen is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. CleverIQ Trainingen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van CleverIQ Trainingen is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

CleverIQ Trainingen is verantwoordelijk voor het verstrekken van onderwijs en training op het gebied van Cloudtechnologie en IT-management. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

CleverIQ Trainingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CleverIQ Trainingen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CleverIQ Trainingen verstrekt. CleverIQ Trainingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  - Uw voor- en achternaam
  - Uw adresgegevens
  - Uw telefoonnummer
  - Uw e-mailadres
  - Uw IP-adres
  - Uw geslacht
  - Uw geboortedatum
  - Uw geboorteplaats
  - Uw locatiegegevens
  - Uw factuurgegevens, waaronder uw bankrekeningnummer

Cookies

CleverIQ Trainingen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CleverIQ Trainingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door CleverIQ Trainingen te beïnvloeden. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies u via deze site kunt tegenkomen:

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt CleverIQ Trainingen gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan CleverIQ Trainingen verstrekt. CleverIQ Trainingen krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

CleverIQ Trainingen maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij u graag door naar de officiële Google Analytics-pagina (https://www.google.com/intl/nl/analytics/). De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, de bezochte pagina’s en feedback over de app en website gebruik. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Doeleinden van de gegevensverwerking

CleverIQ Trainingen zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door CleverIQ Trainingen verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het verzorgen van training en ondersteuning in de Cloudtechnologie alsmede het IT-management op eigen locatie en op locatie van de opdrachtgever. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van CleverIQ Trainingen te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

CleverIQ Trainingen houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van CleverIQ Trainingen.

Bewaartermijn

CleverIQ Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

CleverIQ Trainingen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt CleverIQ Trainingen voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

CleverIQ Trainingen beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt CleverIQ Trainingen afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. CleverIQ Trainingen legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. CleverIQ Trainingen zal uw persoonsgegevens nimmer verkopen aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Rechten van betrokkenen

CleverIQ Trainingen honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cleveriq.nl. CleverIQ Trainingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www. cleveriq.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

CleverIQ Trainingen
Bergvennenhoek 92
7546 NC Enschede
www.cleveriq.nl
info@cleveriq.nl
085-0604949